Obchodné podmienky

Článok I - Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci – SZČO Samuel Ceľuch, ktorý koná na základe a v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky v internetovom obchode www.sampa.sk, na základe kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Spotrebiteľ  - kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva – zmluva uzatváraná pri nákupe cez internetový obchod www.sampa.sk medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Po jej uzatvorení vznikajú medzi predávajúcim a kupujúcim vzájomné práva a povinnosti.

Obchodné podmienky – záväzné zmluvné ustanovenia prezentované v tomto dokumente, s ktorými súhlasia obe strany kúpnej zmluvy. Kupujúci potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami, platnými v čase odoslania svojej objednávky, v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky tiež potvrdzuje, že sa pred uskutočnením svojej objednávky s týmito obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil.

Článok II - Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy uzatváranej pri kúpe v internetovom obchode www.sampa.sk, kde na jednej strane je predávajúci – SZČO Samuel Ceľuch; Gerlachov, Letná 249/1, 05942; IČO: 53357787, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad (ďalej len predávajúci) a na strane druhej je kupujúci.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Článok III – Kúpna zmluva

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Za návrh uzatvorenia kúpnej zmluvy sa považuje umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke internetového obchodu www.sampa.sk. Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim nastáva odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email kupujúceho. Uzatvorenú zmluvu, ktorá je záväzná pre obe strany, (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:

1. dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a dohodnutej cene.

2. kupujúcemu zaslať príslušné dokumenty zodpovedajúce konkrétnej objednávke kupujúceho.

Kupujúci je povinný:

1. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú sumu za tovar, ktorý si objednal.

2. prevziať objednaný tovar.

3. skontrolovať neporušenosť obalu/tovaru pri jeho preberaní (v prípade poškodenia tovar neprebrať a obrátiť sa na info@sampa.sk)

 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

Platobné podmienky

Kupujúci môže uskutočniť platbu za svoju objednávku v internetovom obchode www.sampa.sk vopred pomocou platobnej karty alebo platbou na dobierku (pri prevzatí objednávky). Pri platbe na dobierku predávajúci účtuje poplatok v sume 1,90 eur, ktorý zahrnie do celkovej ceny objednávky. Pri platbe prostredníctvom platobnej karty konkrétnu objednávku predávajúci odošle až po prijatí celej sumy potrebnej na zaplatenie danej objednávky. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Dodacie podmienky

Dodanie tovaru predávajúci uskutočňuje prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú kupujúcim, respektíve na vybranú poštu. Predávajúci si účtuje poplatok za dopravu a balné v sume 3,60 eur, ktorý zahrnie do celkove ceny objednávky.

Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky kupujúceho. Ak sa tovar aktuálne nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje informovať o tom kupujúceho. Ak je tovar dostupný, expeduje sa v čo najkratšom čase.

 

Článok V – Cena

Ceny uvádzané pri tovare na stránke sú konečné, bez ďalšieho navýšenia. Predávajúci konečnú cenu objednávky uvádza pri potvrdení objednávky. Cena v momente vykonania nákupu je záväzná pre obe strany kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, v prípade chybného uvedenia ceny na stránke internetového obchodu. V tomto prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť, inak má kupujúci právo stornovať danú objednávku.

 

Článok VI – Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslať alebo osobne doručiť najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný tiež zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1).

Ak spotrebiteľ prevzal objednaný tovar, je povinný vrátiť ho v originálnom nepoškodenom balení. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.  V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, predávajúci má právo takto vzniknutú škodu (musí ju preukázať), uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy. Spotrebiteľ je tiež povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť predávajúcim spätne vrátená suma. Predávajúci nemá povinnosť vrátiť spotrebiteľovi platby predtým, než mu spotrebiteľ doručí tovar, resp. kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci vráti zaplatenú sumu za tovar vrátane nákladov na dopravu v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si obchodné podmienky spolu s reklamnými podmienkami prečítal a bezvýhradne súhlasí s ich znením.

Tieto obchodné podmienky spolu s ich neoddeliteľnou súčasťou nadobúdajú platnosť a účinnosť 3.3.2021.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky a dopĺňať ich aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Platne uzatvorená kúpna zmluva sa riadi obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzatvorená.

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.

Neoddeliteľná súčasť obchodných podmienok internetového obchodu www.sampa.sk

 

Reklamačné podmienky

Predávajúci poskytuje na ponúkaný tovar záruku, ktorá sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Za záručný list sa považuje doklad o nákupe. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, na ponúkaný tovar sa mu poskytuje záruka v dĺžke 24 mesiacov a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, záručná doba má dĺžku 12 mesiacov a postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Kupujúci môže reklamovať len tovar, ktorý bol kúpený výlučne od predávajúceho a je vlastníctvom kupujúceho. Reklamáciu musí kupujúci uplatniť bezodkladne po zistení závad. Zodpovednosť za nedostatky tovaru sa nevzťahujú na poškodenie tovaru z dôvodu: mechanického poškodenia tovaru spôsobeného kupujúcim; nadmerného zaťažovania; nesprávneho zaobchádzania s tovarom; zanedbania starostlivosti o tovar; živelných pohrôm; používania tovaru v neadekvátnych poveternostných podmienkach. Reklamácia sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru spôsobené používaním tovaru.

Reklamovaný tovar je nutné kupujúcim zaslať na adresu predávajúceho riadne zabalený spolu s dokladom o kúpe a žiadosťou o reklamáciu v písomnej forme.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Dňom uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. V prípade, že nie je možné potvrdenie doručiť hneď, musí sa doručiť bez odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie je predávajúcim zasielané písomnou formou.

Predávajúci má povinnosť určiť spôsob vybavenia reklamácie hneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola odstránená bezplatne, riadne a včas. Predávajúci rozhoduje o spôsobe odstránenia danej chyby. Kupujúci má možnosť požadovať namiesto opravy chyby výmenu chybného tovaru (jeho časti) za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Kupujúci má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo zľavu z ceny, ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru na daný účel.

Reklamáciu možno považovať za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou, resp. vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Spotrebiteľ má pri nespokojnosti s vyhodnotením reklamácie právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán – Slovenskú obchodnú inšpekciu pre Prešovský kraj so sídlom: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok, predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.