Spracovanie osobných údajov

1. Informačná povinnosť

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR).

 

2. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

V internetovom obchode na adrese www.sampa.sk je prevádzkovateľom: Samuel Ceľuch so sídlom Letná 249/1 Gerlachov 05942, IČO: 53357787 (ďalej len prevádzkovateľ).

 

3. Spracúvané osobné údaje a ich účel

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje ku konkrétnej fyzickej osobe a prevádzkovateľ je na základe týchto informácií schopní danú fyzickú osobu identifikovať. Osobné údaje, ktoré vyplníte v objednávkovom formulári je prevádzkovateľ oprávnený používať na spracúvanie, vybavenie a následné doručenie Vašich objednávok. S ich spracovaním súhlasíte pri vypĺňaní daného formulára. Rovnako tak vyplnením reklamačných údajov súhlasíte s ich následným spracovaním na reklamačné účely.

 

4. Právny základ spracúvania údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ) - Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov - náš oprávnený záujem.

 

5. Dĺžka uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať na čas nevyhnutný pre vybavenie Vašej objednávky a počas zákonmi stanovenej doby na ich archiváciu či dobu potrebnú na preukazovanie právnych nárokov. Po uplynutí oprávnenej doby uchovávania osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

 

6. Vaše práva

V zmysle §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte najmä tieto práva:

  • Právo na informácie a na prístup k osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

  • Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov.

  • Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

  • Právo na presnosť a právo namietať spracúvanie osobných údajov.

  • Právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas máte právo kedykoľvek oznámením na adresu prevádzkovateľa elektronicky alebo v listinnej forme.

 

7. Kontakt v prípade otázok

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov kontaktujte prevádzkovateľa na info@sampa.sk.

 

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú platnosť 1.3.2021. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu týchto podmienok.